چهارشنبه 30 خرداد 1397 @ 00:38

نی نی هستم!


امروز تو محل کار با جانشین مسئولمون بدصحبت کردم! بد که نه

یعنی عصبی شدم موقع جواب دادن بهش در رابطه با موضوعی. خیلی سریع و باصدای بلند گفتم باشه باشه! و اومدم تو رختکن

اعصابم از صدای بلندم خورد شد و حرکتم . چون خیلی بی جهت عصبی شده بودم

طوریکه حتی نمیخواستم از رختکن برم بیرون و خداحافظی کنم

چند باری خودش اومد تو رختکن و من سرم پایین بود بعدم با بچه ها اومدن

کاملا برخلاف انتظارم که فکرمیکردم الان کینه میکنه و قیافه میگیره

جلوی  بچه ها با خنده و مهربونی گفت من بهش چیزی نگفتم نمیدونم چرا یهو انقدر نی نی شد!

منم گفتم با ادای بچه ها! کفتم ببخشید واقعا نمیدونم چرا انقدر عصبی شدم و منطقی دلایلو توضیح دادم


استادمون اون اوایل به من میگفت نی نی:| بعد فهمیدم به دخترشم میگه

درکل زیاد نی نی خطاب شدم!

با همه قلدربازیام خوبه نمیذارن پای بی ادبیم. فقط فهمیدن یه بچه م... یه بچه زخمی!