دوشنبه 28 خرداد 1397 @ 21:43

خیلی عصبی ام

بی دلیل

بعد از مدتها

دلم براش تنگ نشده بود! ولی اینکه دوباره اون حسو تجربه میکنم برام جالبه

دلم میخواد چیزیو بزنم بشکنم

یا یه چیزیو داغون کنم

در حین اینکه دارم داد میزنم!


کیسه بکس نداریمدیگه داره صبرم تموم میشه

تو کی هستی که داری وب منو زیررومیکنی

بسه دیگه

حرف بزن