یکشنبه 27 خرداد 1397 @ 22:38

نگو که تو همونی

اونو میبینی؟

کدوم؟

گوشه زمین

آهان آهان دیدم

اون جوجه سوییسی منه


+من حتی اسمشم نمیدونم...