جمعه 25 خرداد 1397 @ 04:32

اشارتی بنما تا سعادتی ببریم

میخواهی که باهات صحبت کنم؟

و اینم میدونی که بلد نیستم؟

حتما میدونی!

اما از جایی بهتره شزوع کرد

مثلا من جای صحبت کردن، برات با گلوم آهنگ میسازم و تو بفهم چی میگم...

برای اینکه جوابمو بدی هیچ شکل و روشی تعیین نمیکنم

میخوام که شگفت زده م کنی..

پس شروع میکنیم:)