جمعه 18 خرداد 1397 @ 05:07

سپیده زد...

نیازهاتون قبول باشن و در زودترین حالت ممکن به نیکترین حالت ممکن بهتون داده بشن

الهی آمین